joomla
5 điều bạn phải biết về FLC Eco Charm Da Nang PiRealtor

5 điều bạn phải biết về FLC Eco Charm Da Nang PiRealtor

Eco Charm Đà Nµng càng trong Các dñ án quy mô nh¥t t¡i khu vñc Tây B¯c, Liên ChiÃu Đà Nµng hiÇn thÝi, khi tÍa l¡c ß phưÝng Hòa HiÇp Nam, và c¡nh bên cía sông Cu Đê. vË th¿ Tå hÙi đ§y đç à dñ án Eco Charm chÝ s½ là ch× sáng xây nên giá trË sinh sÑng cao c¥p cho khác hàng.</p><p>Đây là tuy¿n đưÝng g¯n k¿t chÉnh giïa VËnh Nam Chơn và biÃn Lăng Cô, mÙt trong sÑ Nhïng b£i t¯m xinh đ¹p nh¥t ViÇt Nam hiÇn t¡i lúc chéa đñng bãi cát dài tr¯ng mËn và làn nưÛc biÃn trong non. Và thu hút Eco Charm FLC đưãc thi¿t k¿ thành phÑ danh an cư VÛi ki¿n trúc k¿t c¥u hiÇn đ¡i đ³ng c¥p. Và dñ án Eco Charm s½ là mÙt trong sÑ Nhïng sñ chÍn đëng kh£ năng bÏ qua n¿u Khách hàng đ§u tư chú trÍng BDS khu vñc vưc, cũng như Quý khách hàng muÑn tìm ki¿m cho mình mÙt môi trưÝng an cư lý tưßng mÛi gũi tñ nhiên sông nưÛc.</p><p>vË trí dñ án Eco Charm</p><p>Eco Charm n±m ß mÙt trong Nhïng b£i biÃn đ¹p nh¥t ViÇt Nam hiÇn thÝi, n±m trên cung đưÝng chánh g¯n k¿t giïa VËnh Nam Chơn và Lăng Cô, bên c¡nh đó đưãc bao bÍc vì hòn đ£o Thçy Tå và tÍa l¡c đ§u cía sông Cu Đê. dñ án Eco Charm chéa đñng mÙt đëng c£nh hùng vĩ lúc đưãc bao bÍc do sông, núi và biÃn đç séc đà sáng t¡o nên càng cñc tác hiên nhiên, và t­p đoàn FLC cũng mau chân lúc tÍa l¡c giï cho mình càng khu đ¥t cñc đ¹p này.</p><p>khi Quý khách hàng sinh sÑng t¡i dñ án Vinpearl Làng Vân s½ đưãc sÑng trong mÙt điÁu kiÇn thông thoáng, càng khí h­u trong sÑ lành. Đây là nơi nghÉ ngơi tuyÇt mù cho Nhïng doanh nhân đ³ng c¥p và Các du khách quÑc tiÅn. tÍa l¡c phía bÝ biÃn nghe Nhïng ti¿ng sóng v× rì rào, Nhïng làn gió se l¡nh të hơi biÃn trong sÑ càng khung c£nh thơ mÙng và lãng m¡n. mÍi tinh hoa trÝi đ¥t HÙi tå và hòa quyÇn vô thiên nhiên hoang sơ đây s½ là mÙt cñc tác nghÉ ngơi d«n đ§u ViÇt Nam.</p><p>sÑng trong sÑ càng không gian trong sÑ lành, thông thoáng và thoáng đãng Quý khách lúc sÑng t¡i Eco Charm s½ đưãc t­n hưßng càng điÁu kiÇn sÑng tuyÇt kì lý tưßng phù hãp VÛi Nhïng Quý khách thưãng lưu, ch× nghĩ dưáng hoàn h£o sau kho£ng t¡i gian khi¿n viÇc căng th³ng. VÛi bưÛc view 4 m·t giáp sông và biÃn không c£nh hïu tÉnh Khi¿n gi£m bÛt stress hïu hiÇu, cân b±ng cuÙc sÑng tÑt nh¥t. ß dñ án Eco Charm nÙi Tå hÙi đ§y đç Các nhân tÑ đà làm ra mÙt kiÇt tác.</p><p>ß Eco Charm Đà Nµng đưãc k¿t c¥u mÙt môi trưÝng sinh sÑng an ninh biÇt l­p VÛi phía ngoài, H¡ t§ng đưãc chç đ§u tư FLC chú trÍng đ§u tư phát triÃn làm cñc kì bài b£n, và cùng đ¥y là xây dñng thành mÙt qu§n thà đ§y đç dËch vå cơ sß v­t ch¥t t¡i Eco Charm hưÛng tÛi mÙt môi trưÝng sinh sÑng thưãng lưu, phía c¡nh đó të dñ án Eco Charm chëng t§m di chuyÃn l¡i trung tâm thành phÑ cùng Các khu vñc trung tâm hành chánh thành phÑ, và khu chç ga và sân bay quÑc tiÅn cñc kì thu­n lãi chÉ m¥t cái 10 phút đi.</p><p>Eco Charm Đà Nµng quy ho¡ch tÕng thÃ</p><p>dñ án Eco Charm đưãc chç đ§u tư FLC đưãc phát triÃn VÛi các tiÁn khçng lên đ¿n 2.000 tÉ đÓng trên quy mô diÇn tích 60ha, đây là mÙt trong sÑ Nhïng dñ án quy mô đ³ng c¥p nh¥t t¡i khu tråc Tây B¯c Đà Nµng giai đo¡n hiÇn t¡i.</p><p>Nhóm chuyên gia PiRealtor Team nh­n xét cao dñ án Vinpearl Làng Vân s½ trß thành tâm điÃm cça BDS nghÉ ngơi Đà Nµng vì quy mô m¡nh và Tå hÙi đ§y đç Nhïng dËch vå đ³ng c¥p nh¥t trong sÑ mÙt qu§n thà nghÉ dưáng 5 sao.</p><p>Chuyên gia PiRealtor nh­n xét cao dñ án Eco Charm s½ trß nên tâm nơi cça sàn BDS Đà Nµng ĐÑi vÛi quy mô đ³ng c¥p và Tå hÙi đ§y đç Nhïng nhiÁu dËch vå tiÇn nghi cao c¥p nh±m xây mÙt không gian sinh sÑng cao c¥p.</p><p>hơn quù đ¥t rÙng trên 60ha chç đ§u tư FLC xây dñng Eco Charm thành 3 giai đo¡n khác nhau, ĐÑi vÛi Các h¡ng måc dñ án cå kh£ năng như sau: đ¥t làm Cơ sß h¡ t§ng 13.9ha, đ¥t dành cho phát triÃn xây dñng chç t¡i 21.8ha, đ¥t thương m¡i 5.2ha và dành cho dËch vå cơ sß v­t ch¥t là 18.6ha, và Các lo¡i hình phát triÃn chç y¿u là: đ¥t nÁn, nhà phÑ, shophouse và biÇt thñ VÛi c¥u trúc đ³ng c¥p.</p><p>Eco Charm đưãc xây ĐÑi vÛi Nhïng dËch vå cơ sß v­t ch¥t NÕi b­t t¡o thà k¿ l¡i như: công viên ĐÑi vÛi sáng trúc vun VÛi quy mô 2.4ha nơi tÕ chéc Các thå kiÇn ngoài trÝi, bà câu cá dành Nhïng Quý khách hàng ưa thích bÙ môn này, phân khu vñc sân golf và tennis dành cho Các Quý khách hàng yêu thích thà dåc thà thao, cung đưÝng điêu kh¯c sinh v­t biÃn, trung tâm thương m¡i VÛi Các lo¡i m·t hàng đ§y đç danh ti¿ng nÕi ti¿ng, trưÝng hÍc và bÇnh mĩ theo chu©n quÑc tiÅn, cùng đó là Nhïng siêu thË mua s¯m, chç hàng ăn uÑng và Nhïng quán coffee trong nÙi khu vñc dñ án.</p><p>điÃm nh¥n NÕi b­t cça Eco Charm Đà Nµng</p><p>đëng gian: lúc Khách hàng an cư t¡i nhà phÑ Eco Charm s½ đưãc t­n hưßng càng điÁu kiÇn sinh sÑng thông thoáng và mát m», tÍa l¡c bên c¡nh sông Cu Đê và hòn đ£o Thçy Tú, điÃm tr£i nghiÇm Các làn gió mát të sông và biÃn đem đ¿n xua tan di chuyÃn Các mÇt nhÍc trong khu vñc thưÝng ngày.</p>""